Байгууллагын бүтэц

“РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ“ УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮДҮҮВЧ