Телевизийн дахин дамжуулах үйлчилгээ

Монгол Улсын Засаг Захиргааны бүх нэгж аймаг, хот, сум суурин, баг хороо, Уул уурхай, Хөдөө аж ахуй томоохон үйлдвэр бүхий улсын чанартай амралт сувирлалын газрын 381 сум сууринд  тоон телевизүүдын хөтөлбөрийг дуу дүрсний өндөр чанартайгаар дахин дамжуулан хэрэглэгчидэд хүргэж байна.

ТА ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ БОЛ

Та үйлчилгээ авахыг хүссэн албан бичгээ факс, и-мэйлээр ирүүлж, хүсэлтийн дагуу үйлчилгээний техникийн нөхцөл гарна. Техникийн нөхцлийн дагуу Маркетинг, төлөвлөлтийн хэлтэстэй гэрээ байгуулж, үйлчилгээ авах боломжтой.