Хүний нөөц

Хүний нөөцийн бодлого

Манай байгууллагын Хүний Нөөцийн бодлого нь шударга, эерэг таатай орчинг бий болгож байгууллагын эрхэм зорилгод нийцүүлэн ажилтан ажиллагсдын ажлын бүтээмж, хариуцлага, сахилгыг өндөржүүлэх, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, орон байрны нөхцлийг сайжруулах, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, цалин хөлс тусламж тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилттойгоор ажиллаж байна.

Сонгон шалгаруулалтын үе шат

Бид сонгон шалгаруулалтыг тухайн хүний мэдлэг, туршлага, ур чадварыг харгалзан дараах үе шаттайгаар явуулдаг.

Нээлттэй ажлын байр

одоогоор нээлттэй ажлын байр байхгүй байна